กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศสท.

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบ

ศวฝ.

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบ

สลก.

สำนักงานเลขานุการกรม
เข้าสู่ระบบ

กสพ.

กองส่งเสริมและเผยแพร่
เข้าสู่ระบบ

สสร.

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เข้าสู่ระบบ

กยผ.

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เข้าสู่ระบบ

กพส.

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบ

กอส.

กองอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบ

กสป.

กองส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เข้าสู่ระบบ

กพร.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เข้าสู่ระบบ

ตส.

กลุ่มตรวจสอบภายใน
เข้าสู่ระบบ

กคจ.

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เข้าสู่ระบบ