Web Services

Web Services การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Rest URL :

https://doc.deqp.go.th/Rest/

Method :

GetGreenEnvi

Parameter :

 • GEnvType คือ ประเภทข้อมูล (ค่า 1=สถานที่ 2=สินค้า/บริการ 3=อาหารปลอดภัย)
 • ProvName คือ ชื่อจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร หรือ นนทบุรี หรือ เชียงใหม่

ผลลัพธ์ :

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน :

คลิกลิงค์

Web Services งานวิจัย

Rest URL :

https://doc.deqp.go.th/Rest/

Method :

GetDeqpResearch

Parameter :

 • Year คือ ปีงบประมาณ ตัวอย่างเช่น 2561

ผลลัพธ์ :

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน :

คลิกลิงค์

Web Services ข้อมูลแผน-ผลแยกตามประเภทงบประมาณ

Rest URL :

https://doc.deqp.go.th/Rest/

Method :

GetDeqpBudget

Parameter :

 • Year คือ ปีงบประมาณ ตัวอย่างเช่น 2561

ผลลัพธ์ :

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน :

คลิกลิงค์

Web Services ข้อมูลแผน-ผลแยกตามกิจกรรมหลักระดับกรม

Rest URL :

https://doc.deqp.go.th/Rest/

Method :

GetDeqpBudgetActivity

Parameter :

 • Year คือ ปีงบประมาณ ตัวอย่างเช่น 2561

ผลลัพธ์ :

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน :

คลิกลิงค์

Web Services ข้อมูล ทสม.

Rest URL :

https://doc.deqp.go.th/Rest/

Method :

GetDeqpTSM

Parameter :

 • ไม่ส่งค่า คือ แสดงจำนวนความเชี่ยวชาญตามภูมิภาค
 • ส่งค่า all คือ แสดงจำนวนความเชี่ยวชาญตามจังหวัด
 • ชื่อจังหวัด คือ แสดงจำนวนความเชี่ยวชาญในจังหวัด เช่น เชียงใหม่

ผลลัพธ์ :

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน :

คลิกลิงค์ ภูมิภาค
คลิกลิงค์ จังหวัด
คลิกลิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

Web Services ข้อมูลรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจากพื้นที่

Rest URL :

https://doc.deqp.go.th/Rest/

Method :

GetDeqpSituation

Parameter :

 • ประเภทสถานกาณณ์ มีค่าดังนี้ 1=ป่า/ควัน/ไฟ 2=น้ำ 3=ขยะมูลฝอย 4=มลพิษ
 • วันที่เริ่มต้น เช่น 2018-01-01
 • วันที่สิ้นสุด เช่น 2018-01-31
 • ชื่อจังหวัด เช่น เชียงใหม่

ผลลัพธ์ :

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน :

คลิกลิงค์ ตามประเภทข้อมูลและช่วงวันที่
คลิกลิงค์ ตามประเภทข้อมูล ช่วงวันที่และจังหวัดเชียงใหม่

Web Services ข้อมูลรถยนต์

Rest URL :

https://doc.deqp.go.th/Rest/

Method :

GetDeqpSituation

Parameter :

 • -

ผลลัพธ์ :

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน :

คลิกลิงค์

จำนวนผู้เยี่ยมชม