เครือข่าย ทสม.
จำนวน ทสม.
ภาค ความเชี่ยวชาญ (คน) รวม
ป่าไม้ น้ำ ธรณี ชายฝั่งทะเล น้ำบาดาล มลพิษ ไม่ระบุ
ภาคกลาง 63 62 5 4 7 34 66,381 66,556
ภาคตะวันออก 1 3 - - - - 15,697 15,701
ภาคเหนือ 38 9 1 - 1 1 29,630 29,680
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 5 - - 3 6 80,932 80,959
ภาคตะวันตก - - - - - - 11,972 11,972
ภาคใต้ 2 1 - 1 - 2 22,566 22,572
รวม 117 80 6 5 11 43 227,178 227,440
จำนวน ทสม. สมัครในแต่ละปี
จำนวน ทสม. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี
จำนวนผู้เยี่ยมชม