เครือข่าย ทสม.
จำนวน ทสม.
ภาค ความเชี่ยวชาญ (คน) รวม
ป่าไม้ น้ำ ธรณี ชายฝั่งทะเล น้ำบาดาล มลพิษ ไม่ระบุ
ภาคกลาง 62 62 5 4 7 34 65,878 66,052
ภาคตะวันออก 1 3 - - - - 15,080 15,084
ภาคเหนือ 6 4 - - - 1 29,520 29,531
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 5 - - 3 6 79,611 79,638
ภาคตะวันตก - - - - - - 11,859 11,859
ภาคใต้ 2 1 - 1 - 2 21,962 21,968
รวม 84 75 5 5 10 43 223,910 224,132
จำนวน ทสม. สมัครในแต่ละปี
จำนวน ทสม. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี
จำนวนผู้เยี่ยมชม