เครือข่าย ทสม.
จำนวน ทสม.
ภาค ความเชี่ยวชาญ (คน) รวม
ป่าไม้ น้ำ ธรณี ชายฝั่งทะเล น้ำบาดาล มลพิษ ไม่ระบุ
ภาคกลาง 63 62 5 4 7 34 67,214 67,389
ภาคตะวันออก 1 3 - - - - 16,023 16,027
ภาคเหนือ 44 10 1 - 1 1 30,396 30,453
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 7 - - 3 10 82,435 82,468
ภาคตะวันตก - - - 1 - 1 12,182 12,184
ภาคใต้ 4 1 - 1 - 3 23,239 23,248
รวม 125 83 6 6 11 49 231,489 231,769
จำนวน ทสม. สมัครในแต่ละปี
จำนวน ทสม. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี
จำนวนผู้เยี่ยมชม