เครือข่าย ทสม.
จำนวน ทสม.
ภาค ความเชี่ยวชาญ (คน) รวม
ป่าไม้ น้ำ ธรณี ชายฝั่งทะเล น้ำบาดาล มลพิษ ไม่ระบุ
ภาคกลาง 61 48 5 4 7 33 61,727 61,885
ภาคตะวันออก 1 3 - - - - 14,764 14,768
ภาคเหนือ 2 4 - - - 1 28,076 28,083
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 4 - - 2 6 73,310 73,333
ภาคตะวันตก - - - - - - 11,448 11,448
ภาคใต้ - 1 - 1 - - 20,213 20,215
รวม 75 60 5 5 9 40 209,538 209,732
จำนวน ทสม. สมัครในแต่ละปี
จำนวน ทสม. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี
จำนวนผู้เยี่ยมชม