เครือข่าย ทสม.
จำนวน ทสม.
ภาค ความเชี่ยวชาญ (คน) รวม
ป่าไม้ น้ำ ธรณี ชายฝั่งทะเล น้ำบาดาล มลพิษ ไม่ระบุ
ภาคกลาง 63 62 5 4 7 34 67,152 67,327
ภาคตะวันออก 1 3 - - - - 16,004 16,008
ภาคเหนือ 44 10 1 - 1 1 30,365 30,422
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 5 - - 3 10 81,880 81,911
ภาคตะวันตก - - - - - - 12,126 12,126
ภาคใต้ 3 1 - 1 - 3 23,121 23,129
รวม 124 81 6 5 11 48 230,648 230,923
จำนวน ทสม. สมัครในแต่ละปี
จำนวน ทสม. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี
จำนวนผู้เยี่ยมชม