เครือข่าย ทสม.
จำนวน ทสม.
ภาค ความเชี่ยวชาญ (คน) รวม
ป่าไม้ น้ำ ธรณี ชายฝั่งทะเล น้ำบาดาล มลพิษ ไม่ระบุ
ภาคกลาง 63 62 5 4 7 34 67,083 67,258
ภาคตะวันออก 1 3 - - - - 15,894 15,898
ภาคเหนือ 44 10 1 - 1 1 30,276 30,333
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 5 - - 3 10 81,865 81,896
ภาคตะวันตก - - - - - - 12,122 12,122
ภาคใต้ 3 1 - 1 - 3 23,000 23,008
รวม 124 81 6 5 11 48 230,240 230,515
จำนวน ทสม. สมัครในแต่ละปี
จำนวน ทสม. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี
จำนวนผู้เยี่ยมชม