บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
กพร. 3 4 - - 7
ตส. 3 2 - - 5
กคจ. 2 2 - - 4
สลก. 20 30 26 9 85
กสพ. 25 61 7 - 93
ศสท. 18 38 1 - 57
สสร. 31 41 8 1 81
ศวฝ. 43 65 30 14 152
กยผ. 7 11 4 2 24
กพส. 12 20 - 2 34
กอส. 6 20 2 - 28
รวม 170 294 78 28 570
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม