บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
8 8 - - 16
กคจ. 1 2 - - 3
กพร. 2 1 - - 3
ตส. 1 - - - 1
สลก. 23 31 25 8 87
กสพ. 26 55 10 - 91
ศสท. 19 36 1 - 56
สสร. 35 41 9 1 86
ศวฝ. 42 63 31 14 150
กยผ. 7 11 2 2 22
กพส. 12 20 1 2 35
กอส. 6 22 5 - 33
กสป 3 5 2 - 10
รวม 185 295 86 27 593
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม