บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
7 6 - - 13
ตส. 2 - - - 2
กพร. 1 1 - - 2
กคจ. 1 2 - - 3
สลก. 25 36 23 8 92
กสพ. 27 60 9 - 96
ศสท. 18 38 1 - 57
สสร. 30 43 9 1 83
ศวฝ. 47 68 26 14 155
กยผ. 6 11 2 2 21
กพส. 13 22 - 2 37
กอส. 8 22 5 - 35
กสป 3 7 2 - 12
รวม 188 316 77 27 608
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม