บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
10 8 - - 18
กคจ. 1 2 - - 3
ตส. 1 - - - 1
กพร. - 1 - - 1
สลก. 24 34 22 8 88
กสพ. 26 57 10 - 93
ศสท. 19 37 1 - 57
สสร. 31 43 9 1 84
ศวฝ. 44 67 25 14 150
กยผ. 6 11 2 2 21
กพส. 12 22 - 2 36
กอส. 6 22 5 - 33
กสป 3 5 2 - 10
รวม 183 309 76 27 595
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม