บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
9 6 - - 15
ตส. 2 - - - 2
กคจ. 1 2 - - 3
กพร. - 1 - - 1
สลก. 27 37 22 8 94
กสพ. 29 60 9 - 98
ศสท. 19 38 1 - 58
สสร. 31 44 9 1 85
ศวฝ. 47 68 26 14 155
กยผ. 6 11 1 2 20
กพส. 13 22 - 2 37
กอส. 8 22 5 - 35
กสป 3 7 2 - 12
รวม 195 318 75 27 615
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม