บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
11 1 11 - 23
กคจ. 1 - 1 - 2
ตส. 1 - - - 1
กพร. - - 1 - 1
สลก. 26 22 37 8 93
กสพ. 29 9 60 - 98
ศสท. 19 1 38 - 58
สสร. 33 10 41 1 85
ศวฝ. 47 25 70 14 156
กยผ. 8 1 11 2 22
กพส. 15 - 22 2 39
กอส. 10 7 22 - 39
กสป 5 2 5 - 12
รวม 205 78 319 27 629
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม