บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
กพร. 3 4 - - 7
ตส. 3 2 - - 5
กคจ. 2 2 - - 4
สลก. 19 30 25 8 82
กสพ. 25 62 7 - 94
ศสท. 17 38 1 - 56
สสร. 31 41 8 1 81
ศวฝ. 41 64 30 14 149
กยผ. 6 10 4 1 21
กพส. 11 20 - 2 33
กอส. 5 20 4 - 29
รวม 163 293 79 26 561
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม