บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
กพร. 4 - 4 - 8
กคจ. 2 1 2 - 5
ตส. 4 - 2 - 6
สลก. 19 24 26 9 78
กสพ. 26 6 59 - 91
ศสท. 18 2 39 - 59
สสร. 29 5 42 1 77
ศวฝ. 43 24 64 14 145
กยผ. 8 4 11 2 25
กพส. 12 1 19 2 34
กอส. 6 1 20 - 27
รวม 171 68 288 28 555
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม