บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
กพร. 3 4 - - 7
ตส. 3 2 - - 5
กคจ. 2 2 - - 4
สลก. 20 28 26 8 82
กสพ. 25 60 6 - 91
ศสท. 19 35 1 - 55
สสร. 33 39 8 1 81
ศวฝ. 44 65 27 14 150
กยผ. 7 12 4 2 25
กพส. 13 20 - 2 35
กอส. 6 22 4 - 32
ไม่ระบุ - 2 - - 2
รวม 175 291 76 27 569
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม