บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
7 6 - - 13
ตส. 2 - - - 2
กพร. 1 1 - - 2
กคจ. 1 2 - - 3
สลก. 24 36 23 8 91
กสพ. 27 60 9 - 96
ศสท. 18 38 1 - 57
สสร. 31 43 9 1 84
ศวฝ. 45 68 26 14 153
กยผ. 6 11 2 2 21
กพส. 13 22 - 2 37
กอส. 8 22 5 - 35
กสป 3 7 2 - 12
รวม 186 316 77 27 606
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม