บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
กคจ. 3 1 2 - 6
ตส. 4 - 2 - 6
กพร. 4 - 4 - 8
สลก. 20 19 23 9 71
กสพ. 27 6 58 - 91
ศสท. 18 1 38 - 57
สสร. 29 6 41 1 77
ศวฝ. 42 23 63 14 142
กยผ. 8 4 11 2 25
กพส. 12 1 19 2 34
กอส. 6 2 20 - 28
รวม 173 63 281 28 545
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม