บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
ผู้บริหาร 1 - - - 1
ตส. 3 - 2 - 5
กพร. 4 - 4 - 8
กคจ. 2 1 2 - 5
สลก. 21 20 22 9 72
กสพ. 28 6 54 - 88
ศสท. 17 1 36 - 54
สสร. 28 7 41 1 77
ศวฝ. 40 23 64 14 141
กยผ. 8 4 11 2 25
กพส. 13 1 19 2 35
กอส. 6 2 21 - 29
รวม 171 65 276 28 540
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม