บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
7 6 - - 13
กคจ. 1 2 - - 3
กพร. 2 1 - - 3
ตส. 1 - - - 1
สลก. 21 30 25 8 84
กสพ. 26 54 6 - 86
ศสท. 19 35 1 - 55
สสร. 35 40 6 1 82
ศวฝ. 42 63 26 14 145
กยผ. 7 11 2 2 22
กพส. 13 20 - 2 35
กอส. 6 22 4 - 32
กสป 3 5 2 - 10
รวม 183 289 72 27 571
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม