บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
4 2 - - 6
กจธ. 2 3 - - 5
ตส. 3 2 - - 5
กพร. 4 4 - - 8
สลก. 27 38 24 8 97
กสพ. 32 62 9 - 103
ศสท. 17 36 1 - 54
กสร. 31 45 12 1 89
ศวฝ. 48 73 31 14 166
กยผ. 8 11 3 2 24
กพส. 16 22 - 2 40
กอส. 10 24 7 - 41
กสป 6 6 2 - 14
รวม 208 328 89 27 652
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม