บุคลากร
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง ประเภทบุคคลากร รวม
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
7 7 1 - 15
กพร. 2 1 - - 3
กคจ. 1 1 - - 2
สลก. 19 29 25 8 81
กสพ. 24 59 6 - 89
ศสท. 18 35 1 - 54
สสร. 32 40 8 1 81
ศวฝ. 44 63 27 14 148
กยผ. 7 11 2 2 22
กพส. 13 20 - 2 35
กอส. 6 22 4 - 32
ไม่ระบุ 4 5 2 - 11
รวม 177 293 76 27 573
อายุราชการ
ช่วงอายุเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
จำนวนผู้เยี่ยมชม