งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
เปรียบเทียบงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง หมวดรายจ่าย รวม
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน
กยผ. 81.63900 - 390.90100 8.96040 481.50040
รวม 81.63900 - 390.90100 8.96040 481.50040
ตัวชี้วัด KPI
จำนวนผู้เยี่ยมชม