งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
เปรียบเทียบงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง หมวดรายจ่าย รวม
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน
กยผ. 134.41150 162.26750 328.67860 47.41100 672.76860
รวม 134.41150 162.26750 328.67860 47.41100 672.76860
ตัวชี้วัด KPI
จำนวนผู้เยี่ยมชม