งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
เปรียบเทียบงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ แยกตามสำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง หมวดรายจ่าย รวม
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน
กยผ. 105.47170 171.31280 150.67900 26.01130 453.47480
รวม 105.47170 171.31280 150.67900 26.01130 453.47480
ตัวชี้วัด KPI
จำนวนผู้เยี่ยมชม