พัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ปรับพฤติกรรมการผลิตการบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม