กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49  ซอย 30 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400    
โทรศัพท์ส่วนกลาง 0-22788400-19