สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
พื้นที่รับผิดชอบ
ผอ.สสภ.
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน 
จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน
นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
จ.ลำปาง จ.แพร่ 
จ.พะเยา จ.นาน
นายอาวีระ ภัคมาตร์
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.เพชรบูรณ์
จ.พิษณุโลก จ.ตาก 
นายถาวร เพ็ชรบัว
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4
จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี
จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร
นางสาวสลวย เทียมสระคู
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5
จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี 
จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร
นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6
จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี 
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี
นายวรพล จันทร์งาม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.ปราจีนบุรี 
จ.นครนายก จ.สระแก้ว
นางประนอม  ปิยะสาธุกิจ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.สมุทรสงคราม
จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายปียะ พรหมสถิต
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
จ.อุดรธานี จ.เลย จ.หนองคาย
จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.บึงกาฬ
นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
จ.ร้อยเอ็ด จ.หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น
จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์

นายวิรุณภพ สุภาพ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11
จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์
จ.สุรินทร์ จ.ชัยภูมิ
นายสุเมธ อำภรณ์
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ
จ.ศรีสะเกษ จ.มุกดาหาร
นายวิรุฬห์  ฤกษ์ธนะขจร
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13
จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี 
จ.ตราด จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ
นายปัญญา วรเพชรายุทธ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี 
จ.พัทลุง จ.ชุมพร
นายยงยุทธ พนิตอังกูร
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15
จ.กระบี่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต 
จ.ระนอง จ.ตรัง
ดร.พรศรี สุทธนารักษ์
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
จ.สงขลา จ.สตูล จ.ปัตตานี 
จ.ยะลา จ.นราธิวาส
นายฮาเล็ม เจะมาริกัน