ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบพื้นที่เขตตรวจราชการ และมีอำนาจในการปฏิบัติราชการ 
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ควบคุม กำกับ ดูแล และการดำเนินการอื่นเกี่ยวกับราชการในภูมิภาค และในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด ดังนี้ 


1. นายนพพล  ศรีสุข  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในทุกเขตตรวจราชการ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ 8 , 11  และ 15

2. นายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ 5 , 12 และ 17

3. นายประลอง  ดำรงค์ไทย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ 6 , 16 และ 18

4. นางสาวจงจิตร์  นีรนาทเมธีกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ 2 , 3 และ 7

5. นายอดิศร  นุชดำรง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 , 9 และ 14

6. นายสมชัย  มาเสถียร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 , 10 และ 13

7. นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

        หัวหน้า           

     ายนิวัติชัย คัมภีร์                           

 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม และกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในทุกเขตตรวจราชการ   

 
                                    

                                   

ผู้ตรวจราชการฯ   

 เขตตรวจราชการ/จังหวัด

หน่วยงานส่วนกลาง       ผต.นายนพพล ศรีสุข                                                      

 

 เขต 8 (นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, สตูล)
 เขต 11 (นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร)
 เขต 15 (เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน)                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                              

กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)                                         

     

            

      ผต.นายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย

 

 

 เขต 5 (ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร)
 เขต 12 (กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด)
 เขต 17 (ตาก พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์)

 

กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)

องค์การสวนสัตว์ (อสส.)

         

               

    ผต.นายประลอง  ดำรงค์ไทย    

 

 

 เขต 6 (ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สุราษฎร์ธานี)
 เขต 16 (เชียงราย, น่าน, พะเยา, แพร่)
 เขต 18 (กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร, อุทัยธานี)

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.)


            

ผต.นางสาวจงจิตร์  นีรนาทเมธีกุล            

                                                     

 

 เขต 2 (ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง)
 เขต 3 (ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ, สระแก้ว)
 เขต 7 (กระบี่, ตรัง, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

           

           

    ผต.นายอดิศร  นุชดำรง

 

 

 เขต 4 (กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี)
 เขต 9 (จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง)
 เขต 14 (ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์)

 

กรมป่าไม้  (ปม.)

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

         

           

  ผต.นายสมชัย  มาเสถียร

 

 

 เขต 1 (นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี)
 เขต 10 (บึงกาฬ, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี)
 เขต 13 (ยโสธร, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)